Commentaren op zorgparagraaf regeerakkoord

Zeker op het terrein van medisch-ethische onderwerpen is de KNMG blij met het voornemen van de coalitiepartners om in het gesprek hierover de verschillende opvattingen te respecteren. ‘Waardig ouder worden’ is hierbij een goede focus. Bij levenseindevraagstukken, en zeker bij ‘voltooid leven-vragen’, speelt complexe (zingevings)problematiek. Hiervoor bestaan geen eenvoudige oplossingen. Het aangekondigde onderzoek naar het ontstaan van gevoelens van ‘voltooid leven’ kan helpen bij het begrijpen van de doodswens van mensen en het zoeken naar oplossingen. Dit onderzoek zou zich naar de mening van de KNMG breed moeten richten op de aard van de zingevingsproblematiek die ouderen ervaren.
Verder vermeldt het regeerakkoord dat eerder gedane aanbevelingen over verruiming van de kennis over en bekendheid met de euthanasiewetgeving ‘ter hand worden genomen’. Ook de KNMG werkt daar actief aan. Wel benadrukt de artsenfederatie dat in kennisverspreiding onder burgers steeds glashelder moet zijn dat artsen de wettelijke ruimte hebben om al dan niet euthanasie uit te voeren. De overheid heeft een taak om het misverstand van een opeisbaar recht op euthanasie weg te nemen.
De KNMG is verheugd over de extra middelen die beschikbaar worden gesteld voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg en denkt graag mee over de inzet van deze middelen.

De gewenste beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn kan alleen worden doorgezet onder de noodzakelijke randvoorwaarden. Zo moet er aandacht zijn voor achterstandswijken en kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Naast de nu benoemde 2,1 miljard voor de verpleeghuiszorg is ook geld nodig voor ouderenzorg in de eerste lijn. Ook de druk op de huisartsenposten, ruimte voor praktijkmanagement en meer tijd voor de patiënt vragen aandacht.

De LAD maakt zich zorgen over de bezuiniging van 1,9 miljard euro die de nieuwe regeringscoalitie wil realiseren via het sluiten van hoofdlijnenakkoorden over medisch-specialistische zorg, de GGZ, huisartsen- en multidisciplinaire zorg en de wijkverpleging. Laat er geen misverstand over bestaan: wij zijn groot voorstander van het sluiten van die akkoorden. Ze hebben de afgelopen jaren laten zien dat het goed is als het kabinet samen met het zorgveld plannen maakt om de zorg te verbeteren. Maar die akkoorden moeten niet alleen maar als doel hebben om te bezuinigen; dat is een gemiste kans.

Het nieuwe kabinet staat met de gehele zorgsector voor grote kwalitatieve en budgettaire opgaven, zeker nu de zorgvraag toeneemt en er steeds meer (kwetsbare) ouderen thuis blijven wonen en een beroep doen op de huisarts of de medisch specialisten. Bovendien verwacht het CPB dat door de bevriezing van het eigen risico er voor honderden miljoenen aan extra zorgvraag zal komen. In het regeerakkoord kiest het kabinet ervoor om de curatieve zorg een korting op te leggen van 1,9 miljard euro. Volgens de nieuwe coalitie mogen de GGZ en ziekenhuiszorg minder groeien dan in de jaren van crisis, terwijl de zorgvraag toeneemt. Deze bezuiniging is dus niet realistisch

De investering van 2,1 miljard in de verpleeghuizen is van groot belang. Tegelijkertijd vraagt V&VN opnieuw aandacht voor de steeds groter wordende groep ouderen die thuis verpleegd en verzorgd worden. Voor de wijkverpleging en de GGZ is er 100 miljoen euro minder beschikbaar. V&VN onderschrijft de beweging om zorg te verplaatsen naar de eerste lijn; de juiste zorg op de juiste plaats. Daarom vindt V&VN de voorgenomen bezuiniging op de eerste lijn zeer onverstandig.
De nieuwe regering wil inzetten op de beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn. V&VN is dan ook zeer verbaasd dat de wijkverpleegkundige niet meer wordt genoemd in dit regeerakkoord. Deze professional heeft juist een cruciale rol bij het leggen van de verbinding tussen het medische en sociale domein. Positief zijn de extra middelen voor (een betere organisatie van) palliatieve zorg, en voor preventie en gezondheidsbevordering.
Opnieuw wordt in dit regeerakkoord ingezet op hoofdlijnakkoorden. Terwijl veel van de problemen in de zorg juist sector-overstijgend zijn. En knelpunten in de ene sector hebben grote gevolgen voor aanpalende sectoren. V&VN pleit juist voor een sectorbreed hoofdlijnakkoord bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen.

Het aantal bewoners in verpleeghuizen neemt af terwijl een groeiende groep ouderen thuis wordt verzorgd en verpleegd. Deze beweging is door het vorige kabinet ingezet. Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt echter dat er 2,1 miljard wordt geïnvesteerd in verpleeghuizen terwijl de wijkverpleging minder geld krijgt. Dat terwijl uit onderzoek van Nivel blijkt dat er knelpunten zijn in de wijkverpleging die de mantelzorger raken.
Zorgprofessionals in de wijkverpleging zien steeds meer overbelaste mantelzorgers en bijna een vijfde van de mantelzorgers geeft aan meer zorg voor zijn/haar naaste te willen. De werkdruk van zorgprofessionals in de wijk is gestegen, waardoor meer taken worden overgelaten aan de mantelzorger. Daarnaast signaleren zorgprofessionals dat het aantal cliënten met complexe zorgvragen toeneemt.
Mezzo vindt het zorgelijk dat er minder geld naar de wijkverpleging gaat. Dit zal de mantelzorger raken.

Er worden afspraken gemaakt met gemeenten over ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp. KBO-PCOB vindt dit nog te vrijblijvend. Dit moet meetbaar zijn en samen met senioren worden opgepakt.
Er is structureel 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede verpleeghuiszorg. De soepele overgang van de thuissituatie naar het verpleeghuis moet volgens KBO-PCOB hierin worden opgenomen. Wij vinden het sowieso erg jammer dat de schotten tussen de verschillende vormen van zorg niet worden opgelost. Zorg is een doorlopende lijn van thuis naar de eerste lijn, tweede lijn en zelfs richting verpleeghuis.
Er worden opnieuw hoofdlijnenakkoorden gesloten over medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire zorg en wijkverpleging. Dit moet leiden tot een bezuiniging van 0,1 mld. euro in de wijkverpleging. Dit kunnen wij slecht rijmen met de inzet op waardig oud worden en langer thuis wonen waarbij senioren juist de inzet van de wijkverpleegkundige hard nodig hebben.