Rapport advance care planning uitgebracht

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, heeft samen met V&VN en Patiëntenfederatie Nederland geïnventariseerd hoe specialisten ouderengeneeskunde,  verpleegkundigen en verzorgenden in het verpleeghuis samen kunnen werken op gebied van advance care planning. De bevindingen staan in het rapport ‘Passende zorg door advance care planning’. Hierin is een overzicht opgenomen van beschikbare tools om advance care planning te ondersteunen. De inventarisatie is gedaan voor het project ‘passende zorg door advance care planning’. Dit project is onderdeel van het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en Trots’, een initiatief van het ministerie van VWS en de Taskforce Waardigheid en Trots waarin Verenso participeert.

Bij advance care planning bij kwetsbare ouderen met multimorbiditeit staat het spreken over waarden en persoonlijke levensdoelen centraal. Van hieruit geeft de oudere richting aan passende toekomstige zorg en behandeling. Gesprekken over zorg en behandeling in de huidige situatie zijn aanleidingen om in gesprek te gaan over wat passende zorg is in de toekomst. Daarnaast zijn verandering in gezondheid, functioneren of levensdoelen aanleidingen om een gesprek proactief te herhalen. Ook een wilsverklaring is een reden om actief in gesprek te gaan.

Vanuit de expertise over de prognose, het beloop van de ziekte en de behandelmogelijkheden kan de specialist ouderengeneeskunde de kwetsbare oudere voorbereiden op wat passende zorg is, gegeven diens voorkeuren, waarden, wensen en gezondheidssituatie. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen een belangrijke signalerende en verkennende rol spelen in het advance care planningsproces. Zij kunnen in (veelal informele) gesprekken verkennen wat belangrijke waarden en persoonlijke levensdoelen zijn voor de oudere en waar de iemands zorgen liggen. In het rapport ‘Passende zorg door advance care planning’ wordt dit uitgewerkt en geïllustreerd met een aantal casus.

Interdisciplinaire scholing, tijd en ruimte voor multidisciplinair vormgeven van gesprekken en goede overdracht van informatie bevorderen het advance care planningsproces. Voor acute situaties is het van belang dat anticiperende medische beleidsafspraken goed terug te vinden zijn in het dossier.