Waardoor varieert de KvL van kwetsbare ouderen?

Onderzoek naar kwetsbaarheid richt zich vaak op tekortkomingen en het risico van negatieve gevolgen. Kwetsbare ouderen kunnen echter ook een goede kwaliteit van leven (KvL) ervaren.

Om nieuwe, meer positief georiënteerde preventiestrategieën te kunnen ontwikkelen deden wetenschappers van D-SCOPE consortium *) onderzoek met een tweeledig doel: het identificeren van factoren die te maken hebben met de KvL van kwetsbare ouderen en het verklaren van verschillen tussen kwetsbare ouderen met respectievelijk een ‘hoge’ en ‘lage’ KvL. Bij dit laatste ligt de focus op het identificeren van sterktes die kwetsbare ouderen met een ‘hoge’ KvL hebben.

Kwantitatieve en kwalitatieve data zijn verzameld door middel van semigestructureerde interviews met Vlaamse thuiswonende, kwetsbare ouderen met een hoge en lage KvL. De kwantitatieve analyses lieten zien dat de hoge KvL groep ouder was, in mindere mate psychisch kwetsbaar was en een hogere mate van zingeving rapporteerde dan de lage KvL groep.

De kwalitatieve analyses wezen uit dat de ouderen in de hoge KvL groep beter omgingen met moeilijkheden, meer gebeurtenissen in het vooruitzicht hadden, meer activiteiten ondernamen en meer tevreden waren met hun sociale netwerk. Concluderend biedt dit exploratief onderzoek handvatten om de KvL van ouderen, ondanks hun kwetsbaarheid, te verhogen.

A.van der Vorst et al., D‑SCOPE Consortium. Explaining discrepancies in self-reported quality of life in frail older people: a mixed-methods study. BMC Geriatr. 2017;17(1): 251.  https://doi.org/10.1186/s12877-017-0641-y.

*) D-SCOPE (Detection, Support and Care for Older people: Prevention and Empowerment) is een internationale, multidisciplinaire onderzoeksgroep die bestaat uit een team van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Maastricht en de Hogeschool Gent. Binnen D-SCOPE wordt innovatief onderzoek uitgevoerd naar kwetsbaarheid bij ouderen. Hierbij worden inzichten samengebracht vanuit de sociale gerontologie, agogische wetenschappen, neuropsychologie, verpleegkunde en huisartsengeneeskunde.