Meer geld voor palliatieve zorg

Het kabinet trekt 8 miljoen euro extra uit voor de palliatieve zorg. Een deel wordt besteed aan de implementatie van het kwaliteitskader palliatieve zorg. Ook wordt aandacht gegeven aan bewustwording bij het publiek.

Minister Hugo de Jonge (VWS)

Het kwaliteitskader geeft aan wat goede palliatieve zorg inhoudt. Zo is steeds vaker een palliatief team in het ziekenhuis beschikbaar om advies en begeleiding te bieden. Met KNMG, IKNL en de coöperatie Palliatieve zorg werkt minister De Jonge (VWS) aan een aantal randvoorwaarden om de implementatie mogelijk te maken. Specifiek kijkt hij naar de realisatie van een individueel zorgplan voor de laatste fase van iemands leven en naar het updaten van kwaliteitsrichtlijnen palliatieve zorg.

Om te zorgen dat organisaties in de palliatieve zorg hun activiteiten beter coördineren, is de coöperatie Palliatieve zorg Nederland opgericht. De basis van die activiteiten is het kwaliteitskader. De coöperatie doet onderzoek naar de regionale inrichting van de palliatieve zorg met netwerken. De resultaten van dit onderzoek verschijnen eind dit jaar.

Een substantieel deel van de gelden wordt besteed aan het programma Palliantie van ZonMw en aan de ophoging van het budget van de regeling Palliatieve terminale zorg waarmee de financiële armslag van hospices en de inzet van vrijwilligers wordt vergroot.

Ook wil de minister dat er meer bekendheid komt over palliatieve zorg bij professionals en publiek. Veel mensen weten niet dat extra zorg en ondersteuning mogelijk is vanaf het moment dat ze te horen krijgen dat ze niet beter kunnen worden. Ook denken veel mensen dat palliatieve zorg alleen gaat over de zorg in de laatste paar dagen voor het overlijden en slechts medische zorg bevat. Daarom wordt een communicatieaanpak opgesteld.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in het kader van bekostiging van de palliatieve zorg in relatie tot het kwaliteitskader vijf thema’s opgesteld: markering palliatieve fase, integrale/transmurale patiëntvolgende bekostiging, regie bij de patiënt, keuze zorg/zorg naar behoefte en regionale verschillen. Ook zijn er mogelijkheden om experimenten rond palliatieve zorg op een innovatieve manier te bekostigen.