Verwijst het ziekenhuis later naar het hospice?

hospice_media_logoHospicebestuurders merken op dat ziekenhuizen patiënten pas heel laat in het ziekteproces, na (te) lang doorbehandelen, verwijzen. Is dat zo? Onderzoek naar het verwijsbeleid ontbreekt voor zover ons bekend; dat geldt zowel voor de eerste- als voor de tweedelijnszorg. Zulk onderzoek is, in de jaren negentig, wel gedaan in Engeland. Uitkomst: patiënten die door medisch specialisten naar hospices werden verwezen waren over ’t algemeen ernstiger ziek, minder mobiel en meer afhankelijk dan patiënten die door huisartsen (general practitioners) werden verwezen.

Het Britse onderzoek is om nog een reden interessant. Uit een telefonische enquête onder de verwijzende huisartsen bleek dat 37 procent in de voorbije drie jaar niet had deelgenomen aan enige scholingsactiviteit (cursus, lezing) op het gebied van palliatieve zorg. De geënquêteerde huisartsen zeiden ‘vaak’ of ‘altijd’ problemen te ervaren bij pijnbestrijding (8/79), bestrijding van andere symptomen (25/79), het helpen van patiënten en naasten om om te gaan met hun emoties (18/79) en bij het verwerken van hun eigen emoties rond dood en sterven (5/79). Opnieuw: vergelijkbaar Nederlands onderzoek ontbreekt bij ons weten. Je kunt er wel nieuwsgierig naar zijn.

D.A. Seamark et al, Characteristics of referrals to an inpatient hospice and a survey of general practitioner perceptions of palliative care, JR Soc Med 1996;89;79-84.